OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênapachemonitor (2).exe

Thể loại: Open Server
Mô tả: Apache HTTP Server Monitor
Kích thước tập tin: 35 Kb
Ngày tập tin: 24.08.2012 10:43
Tập tin phiên bản: 2.2.23
Nội bộ tên: ApacheMonitor.exe
Tên file gốc: ApacheMonitor.exe
Tên sản phẩm: Apache HTTP Server
Sản phẩm phiên bản: 2.2.23
Tên công ty: Apache Software Foundation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt apachemonitor (2).exe:


Sao chép tập tin apachemonitor (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu apachemonitor (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép apachemonitor (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép apachemonitor (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 apachemonitor (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
apachemonitor (2).exe 2.2.22
35kb.
Apache HTTP Server Monitor19.03.2012
apachemonitor (3).exe 2.4.3
35kb.
Apache HTTP Server Monitor18.08.2012
apachemonitor.exe 2.4.2
35kb.
Apache HTTP Server Monitor06.04.2012
Send message