OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênapfloaderv13.dll

Thể loại: Epson
Mô tả: APFLoader Version 1.30 R2
Kích thước tập tin: 112 Kb
Ngày tập tin: 24.10.2007 03:52
Tập tin phiên bản: 1, 3, 0, 5
Nội bộ tên: APFLoaderV13
Tên file gốc: APFLoaderV13.dll
Tên sản phẩm: APFLoaderV13
Sản phẩm phiên bản: 1, 3, 0, 5
Tên công ty: SEIKO EPSON CORPORATION
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt apfloaderv13.dll:


Sao chép tập tin apfloaderv13.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu apfloaderv13.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép apfloaderv13.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép apfloaderv13.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 apfloaderv13.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message