OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaschange.exe

Thể loại: DRIVER for Asus P81IJ
Mô tả: AsChange
Kích thước tập tin: 56 Kb
Ngày tập tin: 02.09.2009 10:45
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: AsChange
Tên file gốc: AsChange.EXE
Tên sản phẩm: AsChange Application
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: ASUS
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aschange.exe:


Sao chép tập tin aschange.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aschange.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aschange.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aschange.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aschange.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aschange.exe 1, 0, 0, 4
66kb.
AsChange19.04.2011
Send message