OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênascript3.cfg

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 1.28 Kb
Ngày tập tin: 02.02.2001 06:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ascript3.cfg:


Sao chép tập tin ascript3.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ascript3.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ascript3.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ascript3.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ascript3.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ascript:
javascriptcore.dll 7534.57.3.3
1434kb.
24.04.2012
plasma_appletscript_simple_javascript.dll
1465kb.
08.10.2012
plasma_dataenginescript_javascript.dll
241kb.
08.10.2012
plasma_packagestructure_javascriptaddon.dll
50kb.
08.10.2012
plasma_runnerscript_javascript.dll
194kb.
08.10.2012
javascriptcore.dll 533+ larus - Thu Jan 20 16:24:33 RST 2011 - r69941
15363kb.
JavaScriptCore Dynamic Link Library20.01.2011
javascriptcollectionagent.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
93kb.
JavaScript Performance Collection Agent12.04.2018
Send message