OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênasmfct217i.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: ASM Faceter
Kích thước tập tin: 1.15 Mb
Ngày tập tin: 13.01.2011 18:58
Tập tin phiên bản: 217.0.0.5600
Nội bộ tên: ASM - FCT
Tên file gốc: ASMfct217I.dll
Tên sản phẩm: Autodesk ShapeManager
Sản phẩm phiên bản: 217I
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt asmfct217i.dll:


Sao chép tập tin asmfct217i.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu asmfct217i.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép asmfct217i.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép asmfct217i.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 asmfct217i.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


asmfct:
asmfct217a.dll 217.0.0.4503
1179kb.
ASM Faceter09.12.2010
Send message