OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênasmsbap217a.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: ASM Selective Boolean Applications
Kích thước tập tin: 1.27 Mb
Ngày tập tin: 09.12.2010 18:43
Tập tin phiên bản: 217.0.0.4503
Nội bộ tên: ASM - SBAP
Tên file gốc: ASMsbap217A.dll
Tên sản phẩm: Autodesk ShapeManager
Sản phẩm phiên bản: 217A
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt asmsbap217a.dll:


Sao chép tập tin asmsbap217a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu asmsbap217a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép asmsbap217a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép asmsbap217a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 asmsbap217a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


asmsbap:
asmsbap217i.dll 217.0.0.5600
1314kb.
ASM Selective Boolean Applications13.01.2011
Send message