OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênasycfilt.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 63.5 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512
Nội bộ tên: ASYCFILT.DLL
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt asycfilt.dll:


Sao chép tập tin asycfilt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu asycfilt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép asycfilt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép asycfilt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 asycfilt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
asycfilt (2).dll 6.1.7601.17514
83kb.
21.11.2010
asycfilt (2).dll 6.1.7601.17514
66kb.
21.11.2010
asycfilt.dll 5.2.3790.4676
105kb.
06.03.2010
asycfilt.dll 2.40.4275
144kb.
Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems08.03.1999
asycfilt.dll 6.1.7601.17514
83kb.
21.11.2010
asycfilt.dll 2.40.4268
144kb.
Microsoft OLE 2.30 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems23.12.1998
asycfilt.dll 5.1.2600.2180
64kb.
03.08.2004
asycfilt.dll 10.0.10011.16384
86kb.
12.04.2018

asycfilt:
wasycfilt.dll 5.2.3790.4676
64kb.
06.03.2010
Send message