OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati2cqag.dll

Thể loại: Thief 3
Mô tả: Central Memory Manager / Queue Server Module
Kích thước tập tin: 276 Kb
Ngày tập tin: 03.05.2006 19:09
Tập tin phiên bản: 6.14.10.0313
Nội bộ tên: ati2cqag.dll
Tên file gốc: ati2cqag.dll
Tên sản phẩm: ATI Radeon Family
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ati2cqag.dll:


Sao chép tập tin ati2cqag.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati2cqag.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati2cqag.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati2cqag.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati2cqag.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati2cqag.dll 6.14.10.0233 04.08.2004
ati2cqag.dll 6.14.10.0269 24.03.2005
ati2cqag.dll 6.14.10.0309 25.01.2006
Send message