OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati2dvag.dll

Thể loại: Thief 3
Mô tả: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
Kích thước tập tin: 252 Kb
Ngày tập tin: 03.05.2006 19:51
Tập tin phiên bản: 6.14.10.6614
Nội bộ tên: ati2dvag.dll
Tên file gốc: ati2dvag.dll
Tên sản phẩm: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
Sản phẩm phiên bản: 6.14.10.6614
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ati2dvag.dll:


Sao chép tập tin ati2dvag.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati2dvag.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati2dvag.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati2dvag.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati2dvag.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati2dvag.dll 6.14.10.6462 04.08.2004
ati2dvag.dll 6.14.10.6509 17.02.2007
ati2dvag.dll 6.14.10.6599 25.01.2006
Send message