OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati2dvag.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
Kích thước tập tin: 334 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 03:03
Tập tin phiên bản: 6.14.10.6509
Nội bộ tên: ati2dvag.dll
Tên file gốc: ati2dvag.dll
Tên sản phẩm: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
Sản phẩm phiên bản: 6.14.10.6509
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ati2dvag.dll:


Sao chép tập tin ati2dvag.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati2dvag.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati2dvag.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati2dvag.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati2dvag.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati2dvag.dll 6.14.10.6462 04.08.2004
ati2dvag.dll 6.14.10.6614 03.05.2006
ati2dvag.dll 6.14.10.6599 25.01.2006
Send message