OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati2edxx.dll

Thể loại: Thief 3
Mô tả: ati2edxx
Kích thước tập tin: 41 Kb
Ngày tập tin: 03.05.2006 19:45
Tập tin phiên bản: 6, 14, 10, 2500
Nội bộ tên: ati2edxx
Tên file gốc: ati2edxx.dll
Tên sản phẩm: ATI External Device Utility
Sản phẩm phiên bản: 6, 14, 10, 2500
Tên công ty: ATI Technologies, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ati2edxx.dll:


Sao chép tập tin ati2edxx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati2edxx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati2edxx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati2edxx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati2edxx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati2edxx (2).dll 6, 14, 10, 2514 06.04.2012
ati2edxx.dll 6, 14, 10, 2514 06.04.2012
ati2edxx.dll 6, 14, 10, 2500 25.01.2006
Send message