OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati3duag.dll

Thể loại: Thief 3
Mô tả: Radeon (R300 Family) Windows 2000 DirectDraw/Direct3D Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNCB05C on 05/03/06 at 12:34
SpecialBuild: DevStudio Build
Kích thước tập tin: 2.57 Mb
Ngày tập tin: 03.05.2006 19:35
Tập tin phiên bản: 6.14.10.0399
Nội bộ tên: ati3duag.dll
Tên file gốc: ati3duag.dll
Tên sản phẩm: ATI Technologies Inc. Radeon DirectX Universal D
Sản phẩm phiên bản: 6.14.10.0399
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ati3duag.dll:


Sao chép tập tin ati3duag.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati3duag.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati3duag.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati3duag.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati3duag.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati3duag.dll 6.14.10.0231 04.08.2004
ati3duag.dll 4.14.01.0283 24.03.2005
ati3duag.dll 6.14.10.0379 25.01.2006
Send message