OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatim64 (2).dll

Thể loại: nfs2
Mô tả: DIB Engine ATI Accelerator driver.
Kích thước tập tin: 19.5 Kb
Ngày tập tin: 21.02.1997 14:06
Tập tin phiên bản: 4.03.00.2030
Nội bộ tên: mach64
Tên file gốc: atim64.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.03.00.2030
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt atim64 (2).dll:


Sao chép tập tin atim64 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atim64 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atim64 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atim64 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atim64 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atim64.dll 4.10.00.1555
18kb.
DIB Engine ATI Accelerator driver.08.04.1998

atim:
datime.dll 6.03.01.0148
162kb.
TIME14.04.2008
datime.dll 6.03.01.0148
271kb.
TIME17.02.2007
wdatime.dll 6.03.01.0148
162kb.
TIME17.02.2007
atimpc32 (2).dll 8.14.10.0023
53kb.
Radeon PCOM Universal Driver
Radeon Longhorn PCOM Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC18 on 04/05/12 at 21:06
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
atimpc32.dll 8.14.10.0023
53kb.
Radeon PCOM Universal Driver
Radeon Longhorn PCOM Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC18 on 04/05/12 at 21:06
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
atimpc64 (2).dll 8.14.10.0023
54kb.
Radeon PCOM Universal Driver
Radeon Longhorn x64 PCOM Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC18 on 04/05/12 at 21:06
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
atimpc64.dll 8.14.10.0023
54kb.
Radeon PCOM Universal Driver
Radeon Longhorn x64 PCOM Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC18 on 04/05/12 at 21:06
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
atimuixx (2).dll 6, 14, 10, 1002
21kb.
Multi-language DPPE DLL06.04.2012
atimuixx.dll 6, 14, 10, 1002
21kb.
Multi-language DPPE DLL06.04.2012
atimanifestdlmext.dll
471kb.
06.04.2012
nominatimplugin.dll
76kb.
08.10.2012
atimgpud (2).dll
156kb.
08.10.2012
atimanifestdlmext.dll
362kb.
28.09.2012
atimanifestdlmext (2).dll
332kb.
28.09.2011
atimanifestdlmext.dll
469kb.
28.09.2011
atimanifestdlmext (2).dll
470kb.
20.05.2010
atimgpud.dll
40kb.
14.03.2006
atim32.dll 4.10.00.1555
11kb.
DIB Engine ATI Accelerator driver.08.04.1998
atim32 (2).dll 4.03.00.1096
11kb.
DIB Engine ATI Accelerator driver.21.02.1997
Send message