OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatioglxx.dll

Thể loại: Thief 3
Mô tả: ATI OpenGL driver
Kích thước tập tin: 4.8 Mb
Ngày tập tin: 03.05.2006 19:18
Tập tin phiên bản: 6.14.10.5819
Nội bộ tên: atioglxx.dll
Tên file gốc: atioglxx.dll
Tên sản phẩm: ATI OpenGL driver
Sản phẩm phiên bản: 6.14.10.5819
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt atioglxx.dll:


Sao chép tập tin atioglxx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atioglxx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atioglxx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atioglxx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atioglxx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atioglxx (2).dll 6.14.10.11631 06.04.2012
atioglxx.dll 6.14.10.11631 06.04.2012
atioglxx.dll 6.14.10.5646 25.01.2006
Send message