OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênativvaxx.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Radeon Video Acceleration Universal Driver
Radeon Windows XP AMD64 Video Acceleration Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNCB02A on 01/07/05 at 18:02
SpecialBuild: DevStudio Build
Kích thước tập tin: 0.54 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:12
Tập tin phiên bản: 6.14.01.0041
Nội bộ tên: ativvaxx.dll
Tên file gốc: ativvaxx.dll
Tên sản phẩm: ATI Technologies Inc. Radeon Video Acceleration
Sản phẩm phiên bản: 6.14.01.0041
Tên công ty: ATI Technologies Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ativvaxx.dll:


Sao chép tập tin ativvaxx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ativvaxx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ativvaxx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ativvaxx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ativvaxx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ativvaxx.dll 6.14.01.0009 04.08.2004
ativvaxx.dll 6.14.01.0099 03.05.2006
ativvaxx.dll 6.14.01.0089 25.01.2006
Send message