OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatl.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ATL Module for Windows XP (Unicode)
Kích thước tập tin: 96.5 Kb
Ngày tập tin: 18.07.2009 16:50
Tập tin phiên bản: 3.05.2284
Nội bộ tên: ATL
Tên file gốc: ATL.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Visual C++
Sản phẩm phiên bản: 6.05.2284
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt atl.dll:


Sao chép tập tin atl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atl (2).dll 3.05.2284
89kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.07.2009
atl (2).dll 3.05.2284
69kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.07.2009
atl (2).dll 3.00.8449
58kb.
ATL Module for Windows NT (Unicode)11.02.2000
atl.dll 3.00.9238
73kb.
ATL Module for Windows NT (Unicode)07.08.2004
atl.dll 3.05.2284
58kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.04.2008
atl.dll 2.00.7024
21kb.
ATL Module for Windows (ANSI)20.10.2000
atl.dll 3.00.8449
72kb.
ATL Module for Windows (ANSI)11.02.2000
atl.dll 3.05.2284
96kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)12.04.2018
atl100 (2).dll 10.00.40219.325
155kb.
ATL Module for Windows11.06.2011
atl100.dll 10.00.40219.325
135kb.
ATL Module for Windows11.06.2011
atl100.dll 10.00.30319.01
135kb.
ATL Module for Windows15.09.2010
atl100.dll 10.00.40219.01
135kb.
ATL Module for Windows27.07.2017
atl100.dll 10.00.40219.473
156kb.
ATL Module for Windows03.11.2016
atl110.dll 11.0.60610.1 built by: Q11REL
188kb.
ATL Module for Windows09.06.2013
atl70.dll 7.00.9975.0
84kb.
ATL Module for Windows (Unicode)25.08.2006
atl71.dll 7.10.6101.0
88kb.
ATL Module for Windows (Unicode)12.07.2009
atl80.dll 8.00.50727.4053
111kb.
ATL Module for Windows (Unicode)09.08.2012
atl80.dll 8.00.50727.4053
95kb.
ATL Module for Windows (Unicode)11.05.2011
atl80.dll 8.00.50727.42
94kb.
ATL Module for Windows (Unicode)23.09.2005

atl:
msdatl3.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
92kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines14.04.2008
msdatl3.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
128kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines24.03.2005
watl.dll 3.05.2284
62kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)18.07.2009
wmsdatl3.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
84kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines24.03.2005
msdatl2.dll 02.10.3711.0
61kb.
Microsoft OLE DB Implementation support library12.01.1999
msdatlst.ocx 6.01.9816
246kb.
MSDatLst
March 24, 2009
24.03.2009
atl90.dll 9.00.30729.4148
172kb.
ATL Module for Windows (Unicode)10.08.2012
msdatl3.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
128kb.
OLE DB Implementation Support Routines14.07.2009
msdatl3.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
96kb.
OLE DB Implementation Support Routines14.07.2009
Send message