OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatl110.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: ATL Module for Windows
Kích thước tập tin: 188.07 Kb
Ngày tập tin: 09.06.2013 16:59
Tập tin phiên bản: 11.0.60610.1 built by: Q11REL
Nội bộ tên: ATL110.DLL
Tên file gốc: ATL110.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2012
Sản phẩm phiên bản: 11.0.60610.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt atl110.dll:


Sao chép tập tin atl110.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atl110.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atl110.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atl110.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atl110.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


atl:
atl.dll 3.00.9238
73kb.
ATL Module for Windows NT (Unicode)07.08.2004
atl.dll 3.05.2284
58kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.04.2008
msdatl3.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
92kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines14.04.2008
atl.dll 3.05.2284
97kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)18.07.2009
msdatl3.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
128kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines24.03.2005
watl.dll 3.05.2284
62kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)18.07.2009
wmsdatl3.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
84kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines24.03.2005
atl.dll 2.00.7024
21kb.
ATL Module for Windows (ANSI)20.10.2000
msdatl2.dll 02.10.3711.0
61kb.
Microsoft OLE DB Implementation support library12.01.1999
msdatlst.ocx 6.01.9816
246kb.
MSDatLst
March 24, 2009
24.03.2009
atl80.dll 8.00.50727.4053
111kb.
ATL Module for Windows (Unicode)09.08.2012
atl90.dll 9.00.30729.4148
172kb.
ATL Module for Windows (Unicode)10.08.2012
atl100 (2).dll 10.00.40219.325
155kb.
ATL Module for Windows11.06.2011
atl100.dll 10.00.40219.325
135kb.
ATL Module for Windows11.06.2011
msdatl3.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
128kb.
OLE DB Implementation Support Routines14.07.2009
atl (2).dll 3.05.2284
89kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.07.2009
msdatl3.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
96kb.
OLE DB Implementation Support Routines14.07.2009
atl (2).dll 3.05.2284
69kb.
ATL Module for Windows XP (Unicode)14.07.2009
atl71.dll 7.10.6101.0
88kb.
ATL Module for Windows (Unicode)12.07.2009
atl70.dll 7.00.9975.0
84kb.
ATL Module for Windows (Unicode)25.08.2006
Send message