OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatmfd.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
Kích thước tập tin: 387.02 Kb
Ngày tập tin: 21.10.2018 16:00
Tập tin phiên bản: 5.1 Build 253
Nội bộ tên: ATMFD
Tên file gốc: ATMFD.DLL
Tên sản phẩm: Adobe Type Manager
Sản phẩm phiên bản: 5.1 Build 253
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt atmfd.dll:


Sao chép tập tin atmfd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atmfd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atmfd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atmfd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atmfd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atmfd (2).dll 5.1 Build 234
359kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd (3).dll 5.1 Build 234
288kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd (4).dll 5.1 Build 234
288kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd (5).dll 5.1 Build 234
359kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd (6).dll 5.1 Build 234
288kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd.dll 5.1 Build 226
279kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver14.04.2008
atmfd.dll 5.2 Build 232
443kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver16.02.2011
atmfd.dll 5.1 Build 234
359kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver19.02.2011
atmfd.dll 5.1 Build 230
288kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver21.11.2010
atmfd.dll 5.1 Build 230
359kb.
Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver21.11.2010
Send message