OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênatmlib.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
Kích thước tập tin: 43.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.1 Build 226
Nội bộ tên: ATMLIB
Tên file gốc: ATMLIB.DLL
Tên sản phẩm: Adobe Type Manager
Sản phẩm phiên bản: 5.1 Build 226
Tên công ty: Adobe Systems
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt atmlib.dll:


Sao chép tập tin atmlib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atmlib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atmlib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atmlib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atmlib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atmlib (2).dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib (3).dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib (4).dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib (5).dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib (6).dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib.dll 5.1 Build 226 14.04.2008
atmlib.dll 5.1 Build 234 19.02.2011
atmlib.dll 5.1 Build 230 21.11.2010
atmlib.dll 5.1 Build 230 21.11.2010
atmlib.dll 5.1 Build 253 03.08.2018
Send message