OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênauthz.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Authorization Framework
Kích thước tập tin: 171.5 Kb
Ngày tập tin: 15.07.2009 04:13
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4551 (srv03_sp2_qfe.090714-1206)
Nội bộ tên: authz.dll
Tên file gốc: authz.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4551
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt authz.dll:


Sao chép tập tin authz.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu authz.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép authz.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép authz.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 authz.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
authz (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
174kb.
Authorization Framework14.07.2009
authz (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
97kb.
Authorization Framework14.07.2009
authz.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
61kb.
Authorization Framework14.04.2008
authz.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
283kb.
Authorization Framework12.04.2018
authzax.dll 12.0.4518.1014
52kb.
Microsoft Office Authorization Control26.10.2006
authzax.dll 14.0.4730.1010
53kb.
Microsoft Office Authorization Control09.01.2010

authz:
wauthz.dll 5.2.3790.4551 (srv03_sp2_qfe.090714-1206)
70kb.
Authorization Framework15.07.2009
urlauthz.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
27kb.
Url Authorization Module14.07.2009
urlauthz.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
24kb.
Url Authorization Module14.07.2009
npauthz.dll 14.0.4730.1010
16kb.
Office Authorization plug-in for NPAPI browsers09.01.2010
capauthz.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
317kb.
Capability Authorization APIs12.04.2018
Send message