OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênauto32w.dll

Thể loại: Corel Office
Mô tả: Word for Word Automatic File Recognition
Kích thước tập tin: 70.28 Kb
Ngày tập tin: 15.10.2008 13:58
Tập tin phiên bản: 7.50 41
Nội bộ tên: AutoRec
Tên file gốc: Auto32w.dll
Tên sản phẩm: Word for Word
Sản phẩm phiên bản: 7.5
Tên công ty: Inso Corporation, Scottsdale, AZ
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt auto32w.dll:


Sao chép tập tin auto32w.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu auto32w.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép auto32w.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép auto32w.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 auto32w.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


auto:
autodisc.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
79kb.
Windows AutoDiscovery API17.08.2001
pautoenr.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
66kb.
Auto Enrollment DLL14.04.2008
rasauto.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
87kb.
Remote Access AutoDial Manager14.04.2008
autodisc.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
61kb.
Windows AutoDiscovery API24.03.2005
pautoenr.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
111kb.
Auto Enrollment DLL17.02.2007
rasauto.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
119kb.
Remote Access AutoDial Manager17.02.2007
wautodisc.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
61kb.
Windows AutoDiscovery API25.03.2003
wpautoenr.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
74kb.
Auto Enrollment DLL17.02.2007
wrasauto.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
90kb.
Remote Access AutoDial Manager17.02.2007
autoshap.dll 12.0.4518.1014
14kb.
MS Office Global MediaStore Elements re AutoShap26.10.2006
autoshap.dll 14.0.4730.1010
14kb.
MS Office Global MediaStore Elements re AutoShap09.01.2010
autorun.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
121kb.
Autorun Wizard Pages09.07.2012
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
152kb.
Autorun Wizard Pages21.11.2010
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
121kb.
Autorun Wizard Pages21.11.2010
uiautomationclient.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
159kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
uiautomationclientsideproviders.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
342kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
uiautomationprovider.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
35kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
uiautomationtypes.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
91kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
autoplay.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
215kb.
AutoPlay Control Panel27.07.2012
uiautomationclient.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
16kb.
UIAutomationClient.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
Send message