OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênautorun.exe

Thể loại: Still Life 2
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 233.5 Kb
Ngày tập tin: 04.01.2013 19:19
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt autorun.exe:


Sao chép tập tin autorun.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu autorun.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép autorun.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép autorun.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 autorun.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
autorun.cfg 22.01.2013
autorun.cfg 05.10.2003
autorun.cfg 04.04.2006
autorun.cfg 29.05.2007
autorun.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 09.07.2012
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
autorun.exe 1, 0, 0, 1 23.04.2009
autorun.exe 1.0.8.100 31.05.2005
autorun.exe 1.0.10.311 13.03.2010
autorun.exe 1.0.0.1 02.12.2012
autorun.exe 1, 0, 0, 1 16.08.2007
autorun.exe 02.10.2000
autorun.exe 12.01.2001
autorun.exe 1, 0, 0, 1 23.03.1997
autorun.exe 30.08.2009
autorun.exe 7.5.1000.0 27.12.2012
autorun.exe 2.3.2.0 13.08.2008
autorun.exe 14.10.2005
autorun.exe 17.12.2003
Send message