OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênautorun.exe

Thể loại: Armies of Exigo
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 56 Kb
Ngày tập tin: 14.10.2005 15:21
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt autorun.exe:


Sao chép tập tin autorun.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu autorun.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép autorun.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép autorun.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 autorun.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
autorun.cfg
1kb.
22.01.2013
autorun.cfg
1kb.
05.10.2003
autorun.cfg
1kb.
04.04.2006
autorun.cfg
1kb.
29.05.2007
autorun.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
121kb.
Autorun Wizard Pages09.07.2012
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
152kb.
Autorun Wizard Pages21.11.2010
autorun.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
121kb.
Autorun Wizard Pages21.11.2010
autorun.exe 1, 0, 0, 1
53kb.
Autorun Application23.04.2009
autorun.exe 1.0.8.100
251kb.
Cubase LE Autorun31.05.2005
autorun.exe 1.0.10.311
376kb.
Autorun Program13.03.2010
autorun.exe 1.0.0.1
457kb.
02.12.2012
autorun.exe 1, 0, 0, 1
50kb.
Activision Autorun Application16.08.2007
autorun.exe
208kb.
02.10.2000
autorun.exe
212kb.
12.01.2001
autorun.exe 1, 0, 0, 1
123kb.
Gateway: An Autoplay Program for Win95
More flexible version of the Origin Gateway program
23.03.1997
autorun.exe
542kb.
30.08.2009
autorun.exe 7.5.1000.0
2006kb.
AutoPlay Application
Created with AutoPlay Media Studio
27.12.2012
autorun.exe
234kb.
04.01.2013
autorun.exe 2.3.2.0
405kb.
Autorun program13.08.2008

autorun:
autorunsc.exe 11.34
555kb.
Autostart program viewer10.09.2012
autoruns.exe 11.34
640kb.
12.09.2012
autorunsetup.exe
427kb.
29.11.2012
autorununinstall.exe
172kb.
29.11.2012
autorun.ini
0kb.
17.02.2009
Send message