OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavcodec-53.dll

Thể loại: PS3
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 1.04 Mb
Ngày tập tin: 04.07.2012 02:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avcodec-53.dll:


Sao chép tập tin avcodec-53.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avcodec-53.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avcodec-53.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avcodec-53.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avcodec-53.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avcodec-53.dll
1133kb.
07.10.2011
avcodec-53.dll
1074kb.
05.10.2012
avcodec-53.dll
1073kb.
03.04.2014

avcodec:
avcodec-ics-54.dll
6445kb.
19.06.2012
avcodec-lav-54.dll
6962kb.
20.07.2012
libavcodec.dll
3295kb.
03.08.2011
avcodec-52.dll
1275kb.
16.03.2012
libavcodec_plugin.dll
10051kb.
08.10.2012
avcodec-54.dll
1167kb.
01.08.2012
avcodec-52.dll
9716kb.
19.01.2011
avcodec-52.dll
3208kb.
12.05.2011
libadm_videnc_avcodec.dll
162kb.
12.05.2011
avcodec-51.dll
3267kb.
02.11.2006
avcodec-51.dll
2947kb.
12.05.2015
avcodec-ics-58.dll 58.11.101
8005kb.
FFmpeg codec library05.04.2020
avcodec-ics-58.dll 58.11.101
7661kb.
FFmpeg codec library05.04.2020
avcodec-lav-58.dll 58.17.100
11520kb.
FFmpeg codec library05.04.2020
avcodec-lav-58.dll 58.17.100
11152kb.
FFmpeg codec library05.04.2020
Send message