OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavformat-lav-58.dll

Thể loại: K-Lite Codec Pack
Mô tả: FFmpeg container format library
Kích thước tập tin: 1.61 Mb
Ngày tập tin: 05.04.2020 17:29
Tập tin phiên bản: 58.11.101
Nội bộ tên: libavformat
Tên file gốc: avformat-lav-58.dll
Tên sản phẩm: FFmpeg
Sản phẩm phiên bản: git-2018-04-18-c121ef9107
Tên công ty: FFmpeg Project
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avformat-lav-58.dll:


Sao chép tập tin avformat-lav-58.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avformat-lav-58.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avformat-lav-58.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avformat-lav-58.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avformat-lav-58.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avformat-lav-58.dll 58.11.101
1780kb.
FFmpeg container format library05.04.2020

avformat:
avformat-ics-54.dll
756kb.
19.06.2012
avformat-lav-54.dll
1049kb.
20.07.2012
avformat-52.dll
157kb.
16.03.2012
avformat-53.dll
181kb.
04.07.2012
avformat-53.dll
206kb.
07.10.2011
avformat-53.dll
186kb.
05.10.2012
avformat-54.dll
213kb.
01.08.2012
avformat-52.dll
929kb.
19.01.2011
avformat-52.dll
240kb.
12.05.2011
avformat-50.dll
438kb.
02.11.2006
avformat-ics-58.dll 58.9.100
1218kb.
FFmpeg container format library05.04.2020
avformat-ics-58.dll 58.9.100
1330kb.
FFmpeg container format library05.04.2020
Send message