OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavicap32.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: AVI Capture window class
Kích thước tập tin: 94 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: AVICAP32.DLL
Tên file gốc: AVICAP32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt avicap32.dll:


Sao chép tập tin avicap32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avicap32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avicap32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avicap32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avicap32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avicap32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
75kb.
AVI Capture window class14.07.2009
avicap32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
64kb.
AVI Capture window class14.07.2009
avicap32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
63kb.
AVI Capture window class17.08.2001
avicap32.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
78kb.
AVI Capture window class12.04.2018

avicap:
wavicap32.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
67kb.
AVI Capture window class24.03.2005
avicap.dll
68kb.
13.11.2013
Send message