OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavmc2064.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: CAPI 2.0 Application-Library 64 bit
Kích thước tập tin: 18 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:12
Tập tin phiên bản: 5.5
Tên file gốc: CAPI2064.DLL
Sản phẩm phiên bản: 2.0
Tên công ty: AVM GmbH
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt avmc2064.dll:


Sao chép tập tin avmc2064.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avmc2064.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avmc2064.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avmc2064.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avmc2064.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avmc2064 (2).dll 5.8 14.07.2009
Send message