OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaxdb.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: AutoCAD component
Kích thước tập tin: 6.68 Mb
Ngày tập tin: 14.01.2011 03:13
Tập tin phiên bản: 18.2.47.0.0
Tên sản phẩm: AutoCAD
Sản phẩm phiên bản: 18.2.47.0.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt axdb.dll:


Sao chép tập tin axdb.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu axdb.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép axdb.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép axdb.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 axdb.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


axdb:
acaxdb18enures.dll 18.2.47.0.0
458kb.
AutoCAD component14.01.2011
php_maxdb.dll 5.2.6.6
92kb.
maxdb02.05.2008
Send message