OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 10.5 Kb
Ngày tập tin: 30.01.2006 15:38
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll:


Sao chép tập tin b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b57b017a-465e-451d-93c3-b98f8638e239.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message