OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbackup.dll

Thể loại: Nokia Suite
Mô tả: Backup
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
Kích thước tập tin: 0.6 Mb
Ngày tập tin: 01.11.2011 13:40
Tập tin phiên bản: 3,2,100,0
Nội bộ tên: Backup
Tên file gốc: Backup.dll
Tên sản phẩm: Nokia Suite
Sản phẩm phiên bản: 3,2,100,0
Tên công ty: Nokia
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt backup.dll:


Sao chép tập tin backup.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu backup.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép backup.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép backup.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 backup.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
backup.categoryeditor.ini
5kb.
09.12.2010
backup.clearstorage.ini
2kb.
09.12.2010
backup.main.ini
4kb.
09.12.2010
backup.removestorage.ini
4kb.
09.12.2010
backup.restore.ini
17kb.
09.12.2010
backup.statistics.ini
3kb.
09.12.2010
backup.storages.ini
9kb.
09.12.2010
backup.storagewizard.ini
15kb.
09.12.2010
backup.tasks.ini
8kb.
09.12.2010
backup.taskwizard.ini
20kb.
09.12.2010

backup:
perfstringbackup (2).ini
1581kb.
11.08.2012
perfstringbackup.ini
1603kb.
13.09.2012
pabackup.exe 13.0.8.1
5010kb.
PowerArchiver Backup 201219.09.2012
op_backup&rpp.exe 1.0.0.0
863kb.
Backup and Recovery Preferences for Opera
Program made by G.Sandler
17.07.2011
nepomukbackupsync.dll
199kb.
08.10.2012
nepomukbackup.exe
314kb.
08.10.2012
wosdevicebackupsvr.dll 3. 2. 713. 14984
45kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
gdocbackup.exe 3. 2. 713. 14984
398kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
steambackup.exe
2208kb.
14.09.2009
Send message