OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbackup.removestorage.ini

Thể loại: Kaspersky Lab
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 3.53 Kb
Ngày tập tin: 09.12.2010 18:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt backup.removestorage.ini:


Sao chép tập tin backup.removestorage.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu backup.removestorage.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép backup.removestorage.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép backup.removestorage.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 backup.removestorage.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


backup:
perfstringbackup (2).ini
1581kb.
11.08.2012
perfstringbackup.ini
1603kb.
13.09.2012
pabackup.exe 13.0.8.1
5010kb.
PowerArchiver Backup 201219.09.2012
op_backup&rpp.exe 1.0.0.0
863kb.
Backup and Recovery Preferences for Opera
Program made by G.Sandler
17.07.2011
backup.dll 3,2,100,0
616kb.
Backup
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
backup.categoryeditor.ini
5kb.
09.12.2010
backup.clearstorage.ini
2kb.
09.12.2010
backup.main.ini
4kb.
09.12.2010
backup.restore.ini
17kb.
09.12.2010
backup.statistics.ini
3kb.
09.12.2010
backup.storages.ini
9kb.
09.12.2010
backup.storagewizard.ini
15kb.
09.12.2010
backup.tasks.ini
8kb.
09.12.2010
backup.taskwizard.ini
20kb.
09.12.2010
nepomukbackupsync.dll
199kb.
08.10.2012
nepomukbackup.exe
314kb.
08.10.2012
wosdevicebackupsvr.dll 3. 2. 713. 14984
45kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
gdocbackup.exe 3. 2. 713. 14984
398kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
steambackup.exe
2208kb.
14.09.2009
Send message