OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbandtest.dll

Thể loại: Command and Conquer
Mô tả: BandTest
SpecialBuild: xa37dd45ffe100bfffcc9753aabac325f07cb3fa231144fe2e33ae4783feead2b8a73ff021fac326df0ef9753ab9cdf6573ddff0312fab0b0ff39779eaff312x
Kích thước tập tin: 140.06 Kb
Ngày tập tin: 10.12.2002 11:57
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: BandTest
Tên file gốc: BandTest.dll
Tên sản phẩm: Westwood Studios BandTest
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 0
Tên công ty: Westwood Studios
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bandtest.dll:


Sao chép tập tin bandtest.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bandtest.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bandtest.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bandtest.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bandtest.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message