OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbarcode.dll

Thể loại: Foxit PhantomPDF
Mô tả: Barcode Recognition DLL
Kích thước tập tin: 0.7 Mb
Ngày tập tin: 11.12.2011 17:39
Tập tin phiên bản: 11.0.8.79
Nội bộ tên: BarcodeRecognizer
Tên file gốc: Barcode.DLL
Tên sản phẩm: OCR Technology
Sản phẩm phiên bản: 11.0.8.79
Tên công ty: ABBYY Software Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt barcode.dll:


Sao chép tập tin barcode.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu barcode.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép barcode.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép barcode.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 barcode.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
barcodegenerator.dll
80kb.
29.04.2012
barcodeprovisioningplugin.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
86kb.
Barcode Provisioning Plugin12.04.2018

barcode:
documentanalysis.barcodesfinder.dll 11.0.8.79
127kb.
Document analysis page services11.12.2011
Send message