OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbase.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: mental ray
Kích thước tập tin: 345.11 Kb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:52
Tập tin phiên bản: 3.9.1.37
Nội bộ tên: base.dll
Tên file gốc: base.dll
Tên sản phẩm: mental ray
Sản phẩm phiên bản: 3.9.1.37
Tên công ty: mental images GmbH
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt base.dll:


Sao chép tập tin base.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu base.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép base.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép base.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 base.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
base.dll 1, 0, 0, 1
139kb.
base Dynamic Link Library14.08.2009
base.dll
4328kb.
09.05.2008
basebrd (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
799kb.
Windows Base Branding Resource Dll14.07.2009
basecompat.ini
35kb.
09.10.2012
basecompat.ini
21kb.
09.10.2012
basecompat.ini
17kb.
01.12.2008
basecompat.ini
17kb.
03.06.2008
basecsp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
141kb.
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider21.11.2010
basecsp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
163kb.
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider21.11.2010
basecsp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
141kb.
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider21.11.2010
basecsp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
163kb.
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider21.11.2010
basecsp.dll 10.0.17134.319 (WinBuild.160101.0800)
200kb.
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider08.09.2018
basedbalm.dll
506kb.
23.07.2012
baseeditor.ini
48kb.
09.10.2012
baseeditor.ini
36kb.
09.10.2012
baseeditor.ini
35kb.
01.12.2008
baseeditor.ini
37kb.
04.11.2008
baseeditor.ini
33kb.
23.05.2009
baseeditor.ini
15kb.
05.01.2008

base:
basesrv.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
52kb.
Windows NT BASE API Server DLL14.04.2008
mmcbase.dll 5.2.3790.4136 (srv03_sp2_qfe.070821-1204)
160kb.
MMC Base DLL14.04.2008
psbase.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
95kb.
Protected Storage default provider14.04.2008
sccbase.dll 5.1.2600.1024 (xpsp1.020419-1808)
166kb.
Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP14.04.2008
basesrv.dll 5.2.3790.4425 (srv03_sp2_qfe.081211-1204)
74kb.
Windows NT BASE API Server DLL12.12.2008
mmcbase.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
276kb.
MMC Base DLL17.02.2007
psbase.dll 5.2.3790.4335 (srv03_sp2_qfe.080716-1240)
126kb.
Protected Storage default provider17.07.2008
sccbase.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
329kb.
Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP18.02.2007
wmmcbase.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
173kb.
MMC Base DLL18.02.2007
wpsbase.dll 5.2.3790.4335 (srv03_sp2_qfe.080716-1240)
84kb.
Protected Storage default provider17.07.2008
wsccbase.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
191kb.
Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP18.02.2007
windowsbase.dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
11.08.2012
windowsbase.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
105kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
windowsbase (2).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
windowsbase (3).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
windowsbase (4).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
windowsbase (5).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1088kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD879
11.02.2012
windowsbase (6).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1088kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
windowsbase (7).dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
19.01.2012
windowsbase (8).dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
19.01.2012
Send message