OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbaseengine.ini

Thể loại: Dishonored
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 33.62 Kb
Ngày tập tin: 09.10.2012 16:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt baseengine.ini:


Sao chép tập tin baseengine.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu baseengine.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép baseengine.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép baseengine.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 baseengine.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
baseengine.ini
42kb.
09.10.2012
baseengine.ini
16kb.
01.12.2008
baseengine.ini
17kb.
13.12.2008
baseengine.ini
21kb.
18.06.2009
baseengine.ini
5kb.
05.01.2008
baseengine.ini
15kb.
24.09.2008
baseengine.ini
21kb.
09.08.2009
baseengine.ini
15kb.
17.03.2009
baseengine.ini
21kb.
22.10.2009
baseengine.ini
175kb.
01.02.2016
baseengine.ini
20kb.
11.02.2009
baseengine.ini
34kb.
15.04.2022
baseengine.ini
63kb.
02.06.2022
baseengine.ini
33kb.
24.06.2022
Send message