OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbass_ac3 (2).dll

Thể loại: BASS CODEC PACK 2012
Mô tả: Dolby Digital AC-3 add-on for the BASS library
Kích thước tập tin: 15.47 Kb
Ngày tập tin: 26.05.2006 14:02
Tập tin phiên bản: 2.3.0.1
Nội bộ tên: BASS_AC3
Tên file gốc: bass_ac3.dll
Tên sản phẩm: BASS_AC3
Sản phẩm phiên bản: 2, 3, 0, 0
Tên công ty: MaresWEB
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bass_ac3 (2).dll:


Sao chép tập tin bass_ac3 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bass_ac3 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bass_ac3 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bass_ac3 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bass_ac3 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bass_ac3.dll 2.4.0.0
16kb.
Dolby Digital AC-3 add-on for the BASS library27.02.2008

bass:
bass.dll 2.4.8
103kb.
BASS06.09.2011
bassflac.dll 2.4.1
25kb.
BASSFLAC09.12.2009
basswma.dll 2.4.4
17kb.
BASSWMA17.09.2010
liblibass_plugin.dll
1825kb.
08.10.2012
dtsbassenhancementdll64.dll 1.0.0.1
493kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL05.01.2010
dtsbassenhancementdll.dll 1.0.0.1
438kb.
DTS Bass Enhancement COM DLL05.01.2010
bass (10).dll 2.3
91kb.
BASS21.01.2007
bass (2).dll 2.4.9
95kb.
BASS03.05.2012
bass (3).dll 2.4.9
103kb.
BASS03.05.2012
bass (4).dll 2.4.8
95kb.
BASS06.09.2011
bass (6).dll 2.4.7
98kb.
BASS02.12.2010
bass (7).dll 2.4.5
97kb.
BASS18.12.2009
bass (8).dll 2.4.1
87kb.
BASS13.06.2008
bass (9).dll 2.4.1
95kb.
BASS13.06.2008
bass_aac (2).dll 2.4.0.1
147kb.
Advanced Audio Coding and MPEG-4 add-on for the BASS library17.04.2008
bass_aac (3).dll 2.3.0.0
147kb.
Advanced Audio Coding and MPEG-4 add-on for the BASS library21.05.2006
bass_aac.dll 2.4.2.0
148kb.
Advanced Audio Coding and MPEG-4 add-on for the BASS library02.11.2010
bass_alac (2).dll 2.4.0.0
12kb.
Apple Lossless Audio Codec add-on for the BASS library27.02.2008
Send message