OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbass_mpc.dll

Thể loại: BASS CODEC PACK 2012
Mô tả: Musepack add-on for the BASS library
Kích thước tập tin: 20.82 Kb
Ngày tập tin: 22.05.2009 13:55
Tập tin phiên bản: 2.4.1.0
Nội bộ tên: BASS_MPC
Tên file gốc: bass_mpc.dll
Tên sản phẩm: BASS_MPC
Sản phẩm phiên bản: 2, 4, 0, 0
Tên công ty: MaresWEB
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bass_mpc.dll:


Sao chép tập tin bass_mpc.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bass_mpc.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bass_mpc.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bass_mpc.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bass_mpc.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bass_mpc (2).dll 2.4.0.0 27.02.2008
bass_mpc (3).dll 2.3.0.0 21.05.2006
Send message