OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbasswma (3).dll

Thể loại: BASS CODEC PACK 2012
Mô tả: BASSWMA
Kích thước tập tin: 14.55 Kb
Ngày tập tin: 25.11.2006 14:20
Tập tin phiên bản: 2.3
Tên công ty: Un4seen Developments
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt basswma (3).dll:


Sao chép tập tin basswma (3).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu basswma (3).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép basswma (3).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép basswma (3).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 basswma (3).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
basswma (2).dll 2.4.3
16kb.
BASSWMA30.10.2009
basswma (2).dll 2.4.1
15kb.
BASSWMA03.03.2009
basswma.dll 2.4.4
17kb.
BASSWMA17.09.2010
Send message