OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbatmeter.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Battery Meter Helper DLL
Kích thước tập tin: 1.59 Mb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: BATMETER
Tên file gốc: BATMETER.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt batmeter.dll:


Sao chép tập tin batmeter.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu batmeter.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép batmeter.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép batmeter.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 batmeter.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
batmeter (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
732kb.
Battery Meter Helper DLL21.11.2010
batmeter (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
724kb.
Battery Meter Helper DLL21.11.2010
batmeter.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
29kb.
Battery Meter Helper DLL14.04.2008
batmeter.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
42kb.
Battery Meter Helper DLL17.02.2007
batmeter.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
732kb.
Battery Meter Helper DLL21.11.2010

batmeter:
wbatmeter.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
32kb.
Battery Meter Helper DLL17.02.2007
Send message