OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbatt.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Battery Class Installer
Kích thước tập tin: 93.5 Kb
Ngày tập tin: 27.07.2012 23:51
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: batt.dll
Tên file gốc: batt.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt batt.dll:


Sao chép tập tin batt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu batt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép batt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép batt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 batt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
batt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105) 14.04.2008
batt.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447) 24.03.2005
batt.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
battle.cfg 05.06.2001
battle.net-64.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
battle.net.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
battle.net.dll 1.0.0.1 24.03.2012
battleeditor.dll 23.08.2006
battlefield 2_code.exe 1.04.05.00 16.03.2005
battlefront.exe 02.12.2012
battlestationspacific.exe 1, 0, 0, 0 08.05.2009
battle_interface.dll 19.06.2003
battle~1.exe 02.12.2012
batt_info.exe 05.07.2018
Send message