OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbatt_info.exe

Thể loại: t
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 47 Kb
Ngày tập tin: 05.07.2018 21:18
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt batt_info.exe:


Sao chép tập tin batt_info.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu batt_info.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép batt_info.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép batt_info.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 batt_info.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


batt:
batt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
9kb.
Battery Class Installer14.04.2008
batt.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
11kb.
Battery Class Installer24.03.2005
wbatt.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
9kb.
Battery Class Installer24.03.2005
batt.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
94kb.
Battery Class Installer27.07.2012
batt.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
101kb.
Battery Class Installer14.07.2009
battle.net.dll 1, 0, 0, 28544
2703kb.
Battle.net Client Library
branches/Production.31-wow-battletags, build 29204
14.09.2012
battle.net-64.dll 1, 0, 0, 28544
4403kb.
Battle.net Client Library
branches/Production.31-wow-battletags, build 29204
14.09.2012
plasma_applet_battery.dll
170kb.
08.10.2012
battle.net.dll 1.0.0.1
7738kb.
9e9ccb8fdf24.03.2012
arcadeinstallbattlefield2_20.exe 3XXXXXXXXXXXXX
6384kb.
GameSpy Arcade Install16.03.2005
battlefield 2_code.exe 1.04.05.00
316kb.
CDKey16.03.2005
battle~1.exe
3164kb.
02.12.2012
battlefront.exe
3164kb.
02.12.2012
the battle for middle-earth ii_code.exe 1.05.04.00
316kb.
CDKey04.01.2006
the battle for middle-earth ii_uninst.exe 1.05.04.00
72kb.
Uninstalls the CD key04.01.2006
battleeditor.dll
356kb.
23.08.2006
battlestationspacific.exe 1, 0, 0, 0
1253kb.
Battlestations: Pacific - Launcher08.05.2009
battle.cfg
0kb.
05.06.2001
ucbattle.dll 1, 0, 0, 0
41kb.
Stormrise
SpecialBuild: BATTLE_EXPORTS CFG_PC CFG_LIVE _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE WIN32 _WINDOWS _USRDLL _WINDLL _WIN32_WINNT=0x0500 NDEBUG CFG_FINAL CFG_RETAIL CFG_NAME=final CFG_CONSOLE_TOOLS BUILD_NAME=Rc1-Pc BUILD_NUMBER=3 CHANGE_LIST_NUMBER=108207 BATTLE_EXPORTS
20.02.2009
battle_interface.dll
172kb.
19.06.2003
Send message