OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbattle.cfg

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 0.19 Kb
Ngày tập tin: 05.06.2001 14:32
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt battle.cfg:


Sao chép tập tin battle.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu battle.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép battle.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép battle.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 battle.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
battle.net-64.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
battle.net.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
battle.net.dll 1.0.0.1 24.03.2012
battleeditor.dll 23.08.2006
battlefield 2_code.exe 1.04.05.00 16.03.2005
battlefront.exe 02.12.2012
battlestationspacific.exe 1, 0, 0, 0 08.05.2009
battle_interface.dll 19.06.2003
battle~1.exe 02.12.2012
Send message