OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbattle.net.dll

Thể loại: diablo 3
Mô tả: 9e9ccb8fdf
Kích thước tập tin: 7.56 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2012 20:18
Tập tin phiên bản: 1.0.0.1
Nội bộ tên: battle.net
Tên file gốc: battle.net
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.1
Tên công ty: Blizzard Entertainment, Inc
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt battle.net.dll:


Sao chép tập tin battle.net.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu battle.net.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép battle.net.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép battle.net.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 battle.net.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
battle.net-64.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
battle.net.dll 1, 0, 0, 28544 14.09.2012
Send message