OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 9 Kb
Ngày tập tin: 17.10.2005 14:47
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll:


Sao chép tập tin bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bb520aa0-6270-4ba9-ae0a-6863eb388cfe.dll
10kb.
03.03.2009

cfe:
cfeatureprotectionactivatedlg.ini
6kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionactivateviatelephonedlg.ini
6kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionactivateviatelephoneinfodlg.in
4kb.
12.06.2012
cfeatureprotectioncomputeriddlg.ini
2kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionmessageboxdlg.ini
1kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionnovalidcodedlg.ini
1kb.
12.06.2012
cfeatureprotectionpleasewaitdlg.ini
1kb.
12.06.2012
gcfex.exe 1.0
88kb.
Game Cache File extractor for Phoenix15.04.2010
Send message