OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbc4cs1.6.exe

Thể loại: Counter-Strike 1.6
Mô tả: Background Changer
Kích thước tập tin: 246.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2006 20:28
Tập tin phiên bản: 1.5.5.0
Nội bộ tên: BC4CS1.6
Tên file gốc: BC4CS1.6.EXE
Tên sản phẩm: Background Changer for CS 1.6 and other mods
Sản phẩm phiên bản: 1.5.5.0
Tên công ty: TaKaDa-S0FT
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bc4cs1.6.exe:


Sao chép tập tin bc4cs1.6.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bc4cs1.6.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bc4cs1.6.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bc4cs1.6.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bc4cs1.6.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message