OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênMô tả: Original file
Kích thước tập tin: 0 Kb
Ngày tập tin: 01.01.1970 03:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt :


Sao chép tập tin thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu .
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
6to4svc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
98kb.
Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.14.04.2008
aaaamon.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
25kb.
Aaaa Monitor DLL17.08.2001
aaclient.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
133kb.
Anywhere access client14.04.2008
acadproc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
39kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
acctres.dll 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
63kb.
Microsoft Internet Account Manager Resources17.08.2001
acgenral.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
1810kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
aclayers.dll 5.00.2920.0000
441kb.
Shell Doc Object and Control Library14.04.2008
acledit.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
127kb.
Access Control List Editor17.08.2001
aclua.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
138kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
aclui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
113kb.
Security Descriptor Editor14.04.2008
acspecfc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
240kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
activeds.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
189kb.
ADs Router Layer DLL14.04.2008
actxprxy.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2113)
96kb.
ActiveX Interface Marshaling Library14.04.2008
acxtrnal.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
114kb.
Windows Compatibility DLL14.04.2008
admexs.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
29kb.
IIS AdminEx sample DLL14.04.2008
admparse.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
60kb.
IEAK Global Policy Template Parser14.04.2008
admwprox.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
43kb.
IIS Admin Com API Proxy dll14.04.2008
admxprox.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
IIS Admin Ex Com API Proxy dll17.08.2001
adptif.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
26kb.
IPX Interface via WinSock17.08.2001
adrot.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
49kb.
MSWC Advertisement Rotator17.08.2001
Send message