OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcp47langs.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: BCP47 Language Classes
Kích thước tập tin: 313.31 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: BCP47Lang.dll
Tên file gốc: BCP47Lang.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcp47langs.dll:


Sao chép tập tin bcp47langs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcp47langs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcp47langs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcp47langs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcp47langs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bcp:
odbcbcp.dll 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852)
24kb.
Microsoft BCP for ODBC14.04.2008
odbcp32r.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
12kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources13.04.2008
odbcbcp.dll 2000.086.4412.00 (srv03_sp2_qfe.081118-1209)
32kb.
Microsoft BCP for ODBC19.11.2008
wodbcbcp.dll 2000.086.4412.00 (srv03_sp2_qfe.081118-1209)
24kb.
Microsoft BCP for ODBC19.11.2008
wodbcp32r.dll 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
12kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources24.03.2005
odbcbcp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
56kb.
BCP for ODBC14.07.2009
odbcbcp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
BCP for ODBC14.07.2009
abcpy (2).ini
2kb.
18.12.2010
abcpy.ini
3kb.
04.04.2001
bcp47mrm.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
154kb.
BCP47 Language Classes for Resource Management12.04.2018
odbcbcp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
46kb.
BCP for ODBC12.04.2018
nvfbcplugin64.dll 6.14.13.8873
874kb.
NVIDIA Frame Buffer Capture Library - Concurrency Manager Plugin, Version03.04.2020
nvfbcplugin.dll 6.14.13.8873
834kb.
NVIDIA Frame Buffer Capture Library - Concurrency Manager Plugin, Version03.04.2020
Send message