OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcrypt (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Windows Cryptographic Primitives Library
Kích thước tập tin: 121 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:40
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: bcrypt.dll
Tên file gốc: bcrypt.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcrypt (2).dll:


Sao chép tập tin bcrypt (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcrypt (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcrypt (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcrypt (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcrypt (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bcrypt (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
79kb.
Windows Cryptographic Primitives Library (Wow64)14.07.2009
bcrypt.dll 10.0.17134.112 (WinBuild.160101.0800)
134kb.
Windows Cryptographic Primitives Library08.06.2018
bcryptprimitives (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
291kb.
Windows Cryptographic Primitives Library21.11.2010
bcryptprimitives (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
244kb.
Windows Cryptographic Primitives Library14.07.2009
bcryptprimitives.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
483kb.
Windows Cryptographic Primitives Library12.04.2018

bcrypt:
libcrypto.dll 2.6.4.0
1953kb.
10.03.2018
Send message