OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcsruntime.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Microsoft Office 2010 component
Kích thước tập tin: 437.38 Kb
Ngày tập tin: 22.10.2010 19:56
Tập tin phiên bản: 14.0.6009.1000
Nội bộ tên: BCSRuntime
Tên file gốc: BCSRuntime.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.6009.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcsruntime.dll:


Sao chép tập tin bcsruntime.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcsruntime.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcsruntime.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcsruntime.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcsruntime.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bcsruntimeres.dll 14.0.6020
27kb.
19.02.2011
bcsruntimeres.dll 15.0.4442.1000
28kb.
03.04.2020
bcsruntimeui.dll 14.0.4756.1000
14kb.
Microsoft Office 2010 component13.03.2010
Send message