OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 12.10.2006 11:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll:


Sao chép tập tin bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bdac0fbf-aee8-4e6c-918c-2672f89026e4.dll
8kb.
03.03.2009

bdac:
mspbdacoinst (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
53kb.
Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver CoInstaller14.07.2009
Send message