OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbea.exe

Thể loại: Battle Engine Aquila
Mô tả: Battle Engine Aquila
Kích thước tập tin: 2.39 Mb
Ngày tập tin: 25.12.2012 17:23
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: Battle Engine Aquila
Tên file gốc: BEA.exe
Tên sản phẩm: Lost Toys' BEA
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 0
Tên công ty: Lost Toys
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bea.exe:


Sao chép tập tin bea.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bea.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bea.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bea.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bea.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
beans.ocx 1, 3, 1, 2 13.09.2012
beast32.dll 1.0.179348.0 05.09.2012
beast64.dll 1.0.179348.0 05.09.2012
Send message